Formularz zgłoszeniowy – KIDS CAMP

Wybierz termin
uczestnik nr 1
Według własnej oceny wybierz poziom jazdy
uczestnik nr 2
Według własnej oceny wybierz poziom jazdy
uczestnik nr 3
Według własnej oceny wybierz poziom jazdy
1. Przebyte choroby (podać jakie i w którym roku życia) 2. Nieprawidłowości występujące u dziecka obecnie lub w ostatnim roku 3. Dziecko ma obowiązek nosić (np. okulary, aparat ortodontyczny) 4. Dziecko stale zażywa leki (jakie i jak podawane) 5. Diety, uczulenia
Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu na placówce wypoczynku jak i w szpitalu. Ponadto zobowiązuję się do pokrycia kosztów leków specjalistycznych (m.in. antybiotyków) przepisanych przez lekarza na receptę dla córki/syna.
1. Jak dziecko znosi jazdę samochodem 2. Informacje o usposobieniu i psychice
Zapoznałem/am się z warunkami Active Family Camp i nie wnoszę uwag do oferty firmy Active Life.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od organizatora drogą elektroniczną i pocztową.
Wyrażam zgodę na używanie wizerunku mojej rodziny do potrzeb marketingowych firmy Active Life.

Warunki uczestnictwa na obozie

 1. Organizatorzy zobowiązują się do 24h/dobę opieki nad dziećmi.
 2. Uczestnik niepełnoletni za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone z własnej winy szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu.
 3. Organizator odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie trwania imprezy z wyjątkiem przyczyn od niego niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, siła wyższa itp.
 4. Organizator nie dokonuje zwrotów wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika np. spóźnienie na miejsce zbiórki, rezygnacja z części lub całości imprezy, choroba i inne.
 5. Organizator zaleca uczestnikom korzystanie z depozytu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez Uczestników podczas pobytu i w środkach transportu.
 6. Potwierdzeniem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego, podpisanego i kompletnego formularza oraz wpłacenia pełnej kwoty ustalonej przez organizatora, nie później niż tydzień od podpisania umowy.

Dane do przelewu za Active Kids Camp:

Numer rachunku bankowego:
PLN: 62 1160 2202 0000 0004 8936 4882
Odbiorca: Katarzyna Paprocka
Tytuł: NAZWISKO DZIECKA

 1. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie organizatora np. zmiana istotnych warunków umowy (cena, termin, miejsce zakwaterowania, środek transportu) lub odwołanie imprezy przez organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, organizator nie zwraca kosztów. Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczeń lub realizacji programu przyjmowane są na piśmie w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy pod adresem biuro@activelife.mx

System zwrotów wpłat:

 • 30 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu 25 %
 • 21 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu 50 %
 • 14 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu 75 %
 • 7 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu 100 %

Masz pytania?

Pisz na biuro@activelife.mx

lub zadzwoń +48 536 241 337

(poniedziałek – sobota, 10:00 – 17:00)